Pràctica 4: Organografia i morfologia botàniques 

El contingut d'aquest apartat supera l'àmbit estricte de les classes pràctiques i s'utilitzarà també com a suport de les explicacions d'aquesta matèria en les classes de teoria.

L'organografia botànica estudia i descriu els òrgans de les plantes, limitant-se a llur forma externa, és a dir als caràcters morfològics. Aquests caràcters són fonamentals a l'hora de fer una descripció sistemàtica o de dur a terme la determinació de qualsevol planta.

Una altra característica dels vegetals imprescindible en molts casos per a descriure'ls o determinar-los -i que, a més, condiciona el tipus d'alguns dels òrgans- és el cicle vital. Pel que fa a aquest caràcter, podem distingir entre plantes:

4.1. LA REL

És un òrgan de fixació de la planta i absorbeix l'aigua i les sals minerals que els vegetals necessiten. És el suport dels òrgans aeris i a través d'ella circula la saba bruta cap a les fulles i la saba elaborada en totes direccions.

Segons el seu origen distingim:

Algunes plantes són mancades d'arrel i s'anomenen arrizes.

4.1.1. Ramificació

La rel principal es ramifica produint rels secundàries laterals més primes que ella. Aquestes s'ordenen en rengleres a tota la llargada de la rel principal i no creixen verticalment terra endins, sinó que formen amb aquesta angles diversos, constants en cada espècie. De les rels secundàries provenen les terciàries, d'aquestes les quaternàries, etc.; totes aquestes s'anomenen en conjunt radicel.les.

4.1.2. Forma

Segons la forma, la rel pot ser axonomorfa, que és la que té un eix principal més desenvolupat que els laterals i és pròpia de les gimnospermes i les dicotiledònies; o fasciculada que és aquella en què les rels secundàries creixen tant o més que la principal i és pròpia de les monocotiledònies.

4.1.3. Tipus de rels

Moltes rels s'allunyen de les descrites anteriorment i n'hi ha de molt diverses menes, com, per exemple:

4.2. LA TIJA

La tija és un òrgan habitualment aeri que creix cap a la llum i porta una gema terminal que s'encarrega del seu allargament. Té la missió de suportar les fulles i les flors i és responsable del transport dels nutrients entre la rel i les fulles.

En diversos nivells de la tija trobem els nusos on neixen les fulles. La zona de tija compresa entre dos nusos s'anomena entrenús. Hi ha plantes la tija de les quals té els entrenusos molt curts, la qual cosa fa que les fulles es trobin en forma de roseta arran de terra; en aquest cas la planta s'anomena acaule.

4.2.1. Ramificació

En les plantes vasculars la ramificació té lloc a partir d'una tija principal, de la qual s'originen tiges laterals. En el cas de l'avet (Abies alba) i les coníferes en general, la tija principal creix indefinidament per l'acció d'una única gemma apical que resta funcional any rera any, es parla aleshores de ramificació monopòdica. Les rames laterals creixen menys que la tija principal. Moltes altres plantes es ramifiquen d'una forma diferent. La gemma apical actua només durant un any, i són les gemmes més pròximes a l'apical les encarregades de prolongar la tija. Aquesta ramificació s'anomena simpòdica.

Podem trobar dues menes de rames: els braquiblasts, de creixement limitat, amb els entrenusos molt curts i les fulles molt aproximades; i els macroblasts, de creixement il.limitat, amb entrenusos llargs i les fulles espaiades.

4.2.2. Tipus de tiges

4.2.3. Formacions especials

En les tiges trobem algunes formacions especials com ara:

4.3. LA FULLA

És un òrgan de creixement limitat, generalment verd i amb simetria bilateral, que neix als nusos i es disposa lateralment sobre la tija. Algunes plantes són mancades de fulles i s'anomenen afil.les. Una fulla tipus consta de tres parts: limbe, pecíol i base.

Les diferents menes de fulles pel que fa a forma, divisió, nervadura, forma d'inserció a la tija i disposició en la tija són il.lustrades a les fig. 4, 5, 6 i 7 .

4.3.1. Textura de les fulles

En relació a aquest caràcter, les fulles poden ser:

4.3.2. Peces accessòries de la fulla

Algunes fulles presenten a banda i banda de la base del pecíol uns apèndixs, generalment foliacis, anomenats estípules. A vegades són de mida gran, com en el cas de Pisum o es confonen amb les fulles com en Rubia. Algunes vegades les dues estípules són concrescents i formen una sola peça que encercla la tija anomenada òcrea; aquest darrer cas és el de Polygonum.

Algunes fulles presenten la base eixamplada que envolta totalment o parcialment la tija; aleshores, la base s'anomena beina. En les gramínies, que gairebé mai no tenen pecíol, i eventualment en altres plantes, a la zona d'unió entre la beina i el limbe, es troba un apèndix membranós o lígula.

4.3.3. Modificacions de les fulles

4.4. LA FLOR

La flor és un conjunt d'òrgans de creixement limitat, constituïda, quan és completa, per fulles modificades que formen l'androceu, d'altres que constitueixen el gineceu i d'altres que formen el periant. Es tracta, doncs, de l'aparell reproductor dels espermatòfits. Androceu, gineceu i periant es disposen a l'entorn de l'eix floral. L'extrem superior, sovint eixamplat, d'aquest eix, s'anomena tàlem i, més impròpiament, receptacle.

S'anomena acíclica la flor que no presenta les peces homòlogues al mateix nivell de l'eix floral, sinó disposades en una línia helicoïdal, i cíclica la que presenta les peces homòlogues als mateixos nivells de l'eix, essent cada nivell un verticil.

4.4.1. Periant

El periant està format per peces estèrils situades a la perifèria de la flor. Quan està ben desenvolupat consta de dos tipus de peces: de fora a dins, els sèpals, que constitueixen el calze, i els pètals, que constitueixen la corol.la. Els sèpals solen ésser verds i d'aspecte foliaci i els pètals, de colors diversos. Si els sèpals estan lliures entre ells, el calze s'anomena dialisèpal; si estan soldats, gamosèpal o sinsèpal. Si els pètals estan lliures entre ells, la corol.la s'anomena dialipètala; si estan soldats, gamopètala o simpètala. Quan les peces del periant no estan diferenciades en pètals i sèpals s'anomenen tèpals. El periant indiferenciat rep sovint el nom de perigoni.

Tipus de simetria

Les flors acícliques són asimètriques; no tenen cap pla de simetria. Les flors cícliques poden ser: radiades o actinomorfes, amb més de dos plans de simetria; bilaterals, amb dos plans de simetria; zigomorfes, amb un sol pla de simetria; i asimètriques, sense cap pla de simetria.

Tipus de corol.les

Si una corol.la dialipètala actinomorfa té 4 pètals, aquests prenen la forma d'una creu i la corol.la s'anomena cruciforme. Un cas especial de corol.la dialipètala zigomorfa és la papilionàcia. Consta de cinc pètals, un de més gran que els altres anomenat estendard, dos de laterals iguals entre ells, les ales i dos sota l'estendard lleugerament units entre ells, també iguals entre ells, que constitueixen la quilla o carena.

En el cas de les gamopètales, si són actinomorfes tenim les corol.les: rotàcia, quan els pètals estan soldats només per la base; urceolada, quan estan soldats totalment i el conjunt adquireix forma d'olla, dilatat a la part mitjana i amb un petit orifici superior; infundibuliforme, amb els pètals totalment soldats i el tub eixamplat per dalt, en forma d'embut; campanulada, de pètals també totalment soldats i el tub eixamplat per dalt, però no tant com en el cas anterior, amb forma de campana; tubulosa, amb els pètals totalment soldats i tub isodiamètric en tota la seva longitud, amb obertura superior estreta. Si són zigomorfes, tenim les corol.les: bilabiada, de tub relativament curt i obert per dalt formant dos llavis; unilabiada, igual i amb un sol llavi, gibosa, amb un pètal més gran que els altres en forma de gep o casc i amb el tub poc o gens obert; i esperonada, si és proveïda d'un esperó o prolongació digitiforme. Un cas molt especial és el de la família Asteraceae, en què les flors poden presentar corol.les de forma tubular (flòsculs) o unilabiada (lígules).

4.4.2. Androceu

Constitueix l'aparell sexual masculí de la flor, el tercer dels verticils florals, considerats de fora cap endins. És format pels estams que consten, en els casos més complexos, d'un filament i una antera. Cada antera consta de dues teques unides per un teixit estèril anomenat connectiu al qual es fixa el filament. A cada teca hi ha dos sacs pol.línics. Algunes flors, ultra els estams normals, fèrtils, en tenen d'altres d'estèrils i a vegades força modificats o transformats en esquames o nectaris; aquestes estructures són conegudes pel nom d'estaminodis.

Si tots els estams d'una flor estan soldats pels filaments s'anomenen monadelfs. Si formen dos grups (un dels quals pot estar constituït per un sol estam), diadelfs. Si es disposen en més de dos grups, poliadelfs. Si se solden per les anteres, singenèsics. I si estan units per filaments i anteres, l'androceu és sinfisandre. Els estams que se situen enfront dels pètals s'anomenen opositipètals i els que hi alternen, alternipètals. Semblantment, i respecte dels sèpals, els estams poden ser opositisèpals o alternisèpals. Si els estams no sobresurten respecte de la corol.la, s'anomenen inclusos. Si la depassen, exserts.

Quan els estams són madurs, es produeix la dehiscència de les anteres, procés d'obertura que permet sortir els grans de pol.len. Aquest fenomen pot tenir lloc per una fenedura al llarg de cada teca (longitudinal), per porus apicals (poral) o a través de petites finestres (per ventalles o ventalloles).

Els grans de pol.len poden dispersar-se per unitats independents (mònades), en grups de quatre (tètrades) o en grups més nombrosos (políades). En alguns casos particulars, com els de les orquídies, tots els grans de pol.len d'un sac pol.línic són reunits en una estructura anomenada pol.lini.

4.4.3. Gineceu

Constitueix l'aparell sexual femení de la flor, el més intern dels verticils florals. És format pels carpels o fulles carpel.lars, fulles profundament modificades que suporten (en les gimnospermes) o tanquen (en les angiospermes, constituint el pistil) els primordis seminals. En aquest darrer cas, formen una cavitat tancada anomenada ovari que es prolonga amunt en un bec denominat estil que sol terminar en una superfície més o menys eixamplada o botida que es diu estigma.

Depenent de la forma del tàlem o receptacle floral i la posició relativa de l'ovari respecte dels altres verticils florals les flors poden ser hipòginesperíginesepígines, segons que pètals, sèpals i estams estiguin inserits, respectivament, a sota, a l'entorn o per sobre del gineceu. L'ovari que es troba per dessota de la resta de peces florals és ínfer i el que se'n situa per sobre, súper.

Un gineceu amb un carpel és monocarpel.lar; amb dos, tres, quatre..., bi-, tri- tetra-... i, en general, pluricarpel.lar. Els diferents carpels poden ser lliures entre ells (gineceu apocàrpic) o més o menys concrescents (gineceu cenocàrpic). La unió pot limitar-se a part de l'ovari o estendre's fins a tot l'ovari, els estils i els estigmes. Els gineceus cenocàrpics poden ser, internament, completament septats (sincàrpics) o tenir els septes interromputs (paracàrpics).

Quan hi ha un sol carpel, els primordis seminals poden inserir-se als marges, a la superfície o a la part central (placentació respectivament marginal, laminar o central). Si hi ha diversos carpels, la inserció es pot fer a la paret de la cavitat de l'ovari, a l'angle intern dels carpels quan l'ovari és completament septat o a la part central dels ovaris no completament septats (placentació respectivament parietal, axial o central).
 
 

4.5. REPARTICIÓ DE SEXES

Les flors poden tenir androceu i gineceu alhora i llavors s'anomenen hermafroditesbisexuals. Si tenen únicament androceu o gineceu, són unisexuals, masculines o femenines. Les plantes que tenen les flors masculines i les femenines en peus separats són dioiques. Si ambdós sexes coincideixen en el mateix individu, monoiques, tant si les flors són unisexuals com si són hermafrodites. Pot haver-hi, a més, casos complexos de plantes amb flors unisexuals i hermafrodites en el mateix individu i també es troben en ocasions flors estèrils.
 
 

4.6. FÓRMULES I DIAGRAMES FLORALS

El nombre i la disposició dels elements florals es poden representar mitjançant una fórmula i/o un diagrama floral.

A la fórmula, P representa el perigoni, K el calze, C la corol.la, A l'androceu i G el gineceu. El nombre d'elements s'expressa després de la lletra: així, un calze de 5 sèpals s'expressa K5. Si l'androceu consta de dos verticils, s'expressen per separat; exemple, A3+3. Un androceu de més de 12 estams s'expressa com A§. Si els elements florals estan soldats entre ells, el nombre s'escriu ente parèntesis: K(5) significa calze de cinc sèpals soldats. Al gineceu, una ratlla sota el nombre de carpels significa "súper" i una ratlla sobre el nombre de carpels significa "ínfer" (la ratlla, doncs, indica la posició de la resta de la flor: sota el gineceu, aquest és a sobre i és súper; sobre el gineceu, aquest és a sota i és ínfer).

La simetria floral es representa amb els següents símbols davant de la fórmula: acíclica, * radiada o actinomorfa, + bilateral, 9 zigomorfa.

Fig. 11

El diagrama és una projecció ortogonal sobre un pla de les seccions transversals dels diferents elements que componen els verticils d'una flor, mantenint entre ells el mateix ordre de posició que a la flor real. A la Fig. 11, es representen els diagrames d'una flor actinomorfa (a), bilateral (b) i zigomorfa (c), amb les fórmules florals respectives.
 
 

4.7. INFLORESCÈNCIES

Una inflorescència és un conjunt de flors agrupades. Es diu tancada o cimosa quan presenta una flor terminal a l'àpex de l'eix central i oberta o racemosa quan no la presenta.

4.8. EL FRUIT

Òrgan constituït per l'ovari fecundat (i sovint altres peces florals) que conté les llavors i que col.labora a disseminar-les quan són madures. Si procedeixen d'un gineceu unicarpel.lar o pluricarpel.lar cenocàrpic, s'anomenen fruits simples; si procedeixen d'un gineceu pluricarpel.lar apocàrpic, s'anomenen fruits múltiples o col.lectius; si en la formació del fruit intervenen altres òrgans florals, a part dels carpels, s'anomenen fruits complexos. Quan a la maduresa s'obren d'una forma determinada per a alliberar les granes, s'anomenen dehiscents; en cas contrari, indehiscents. Quan el mesocarp és carnós, s'anomenen carnosos; quan és no carnós, s'anomenen secs.

4.8.1. Fruits simples dehiscents

4.8.2. Fruits simples indehiscents secs 4.8.3. Fruits simples indehiscents carnosos 4.8.4. Fruits múltiples o col.lectius 4.8.5. Fruits complexos

En la formació del fruit intervenen altres òrgans florals, a part dels carpels. Sempre provenen d'una sola flor.

4.8.6. Infructescències

Provenen de la transformació d'un grup de flors organitzades en inflorescència compacta. 
 
 
 inici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 unitat